8(915) 044 46 25
8(916) 179 91 28
c 9.00-20.00
Магическая помощь всем нуждающимся!

 

 

Гадание личный прием 1500 рублей! Полная диагностика вашей ситуации!

Гадание на будущее! Диагностика прошлого! Коррекция судьбы!

  100% результат! Гарантия!

 Черный приворот который нельзя снять! Сексуальная привязка! Ритуалы на замужество! Верность! Навсегда!

 

Cнятие любой порчи , проклятия!

 

Ритуалы на благосостояния!
[email protected]


Психологическая поддержка на всем протяжении работы

27 августа по православному календарю


27 августа 2018 - Православный Церковный календарь

Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши Анто́ние и Феодо́сие, к вам мы гре́шнии и смире́ннии, я́ко к те́плым засту́пником и ско́рым помо́щником и изве́стным предста́телем, усе́рдно прибега́ем, смире́нно прося́ще ва́шея по́мощи и заступле́ния в бе́здне зол и бед погружа́емии, я́же на всяк день и час нам и от челове́к лука́вых приключа́ются и от духо́в зло́бы поднебе́сныя, всегда́ и везде́ и вся́кими о́бразы поги́бели души́ и теле́с на́ших и́щущих, нахо́дят на ны. Изве́стны бо есмы́ несумне́нно, коль вели́кое к Милосе́рдому Бо́гу и́мате дерзнове́ние: еще́ бо на земли́ ме́жду стра́нствующими к Го́рнему Оте́честву пребыва́юще, ве́лию си́лу благода́ти Бо́жией, уста́ми и рука́ма ва́шими чудоде́йствующей, в себе́ показа́сте, я́ко и огнь с небе́с, по подо́бию Илии́ну, на показа́ние ме́ста, на не́мже и́маше бы́ти осно́вана, на че́сть и всегда́шнее Бо́га и Бо́жия Ма́тере славосло́вие, вели́кая це́рковь Пече́рская, и ро́су, по о́бразу Гедео́нову, на очище́ние и ве́чное прославле́ние того́жде свята́го ме́ста низведо́сте: та́кожде ве́мы, коль мно́гое мно́жество муже́й и жен, из ра́зных стран и наро́дов, скорбя́щих и напа́ствуемых, или́ разли́чными тя́жкими боле́зньми одержи́мых, или́ под бре́менем наси́лия и притесне́ния неудо́бь носи́мым упа́дающих и жития́ своего́ отчаява́ющихся, ва́шими моли́твами и заступле́нием получи́ша ско́рое себе́ облегче́ние и избавле́ние. А́ще у́бо вся́ та помоществова́ния, еще́ в сме́ртном су́ще стра́нствовании, бе́дствующим ми́лостивно подава́сте, кольми́ па́че днесь, егда́ уже́ Всемогу́щей предста́сте Тро́ице, и бо́льшее прия́сте дерзнове́ние, во е́же моли́ти ю́ о на́шем недосто́инстве, и нас в беда́х и печа́лех су́щих утеша́ти, в тя́жких ну́ждах и напа́стех по нас ра́товати, в злоключе́ниях и бе́дствиях нас заступа́ти и защища́ти. Сего́ ра́ди и мы, столь мно́гими вражде́бными наве́тами, озлобле́ниями и кова́рными злоумышле́ниями отвсю́ду угрожа́емии и тесни́мии, ва́шему те́плому и си́льному по Бо́зе вруча́ем себе́ покрови́тельству и защище́нию, и усе́рдно мо́лим благосты́ню ва́шу, coxpaни́те нас неврежде́нных от всех бед и зол, наипа́че же от бесо́вских ко́зней и хи́тростей, льсти́вых по́дступов и на́глых нападе́ний: да не бу́дем им в поруга́ние и посмея́тельство, но та́ко их кре́пкою ва́шею по́мощию от нас отжени́те, я́коже во дни о́ны от оби́тели отгна́сте их, мно́гия па́кости иногда́ де́ющих. Сицева́я же их неполе́зная укроти́вше на ны воста́ния и устремле́ния, та́ко нас, утвержде́нных в ве́ре, наде́жде и любви́ постоя́нных соде́лайте, да николи́же на́ми каково́е возоблада́ет недоуме́ние, или́ сумне́ние в тех, я́же Свята́я Ма́ти Це́рковь ве́ровати поуча́ет, и испове́дати дерзнове́нно повелева́ет: наде́жду на́шу на Го́спода Бо́га в душа́х на́ших ве́сом и ме́рою пра́вды и ми́лости Бо́жия си́це устро́йте, я́ко да ниже́ изли́шне упова́ем обе́щанная от Бо́га без труда́ и по́двига восприя́ти, ниже́, зря́ща вели́кая прегреше́ния и тя́жкая законопреступле́ния, весьма́ Бо́жия милосе́рдия отчаива́емся. Любо́вь в сердца́х на́ших си́це утверди́те, и досто́йну соде́лайте, да ничто́же земно́е и скороги́бнущее па́че Бо́га, вся сотво́ршаго и вся в Себе́ содержа́щаго, ниже́ помышля́ем, ниже́ жела́ем, ниже́ предпочита́ем. Чу́вства на́ша душе́вная вку́пе и теле́сная в таково́м благоустрое́нии и благоле́пной ме́рности на всяк день и час удержива́йте и снабдева́йте, да те́ми никогда́же Блага́го, Человеколюби́ваго Бо́га прогне́ваем. Ра́зум уцелому́дрите, да он па́че о Бо́зе, Его вездепрису́тствии и благопромышле́нии помышля́ет, неже́ о вре́менных и ничто́же су́щих пече́тся. Развраще́нную во́лю на́шу вы́ну исправля́йте, да николи́же хо́щет, е́же хоте́нию Бо́жию сопротивля́ется, но те́ми да удовля́ется, и в сих безмяте́жно и безпеча́льно да пребыва́ет, я́же суть Бо́гу уго́дна и прия́тна, челове́ку же спаси́тельна и поле́зна. Па́мять истрезвля́йте, да та непреста́нно представля́ет уму́ и сия́, и́миже Всеми́лостиваго прогне́ва Бо́га и Его́ благоутро́бие раздражи́ и о́ная, я́же вся́каго челове́ка, кроме́ вся́каго сумне́ния по вре́менной сей жи́зни ожида́ют: к сим же и Оте́чества ва́шего не забыва́йте, но в ми́рном устрое́нии пребыва́ти ему́ у Престо́ла Вели́чества Бо́жия непреста́нно хода́тайствуйте. Вся лю́ди, су́щия в стране́ на́шей, ми́рных и безпеча́льных сохрани́тe, и от вся́каго зла́го об

azbyka.ru

27 августа 2019 - Православный Церковный календарь

Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши Анто́ние и Феодо́сие, к вам мы гре́шнии и смире́ннии, я́ко к те́плым засту́пником и ско́рым помо́щником и изве́стным предста́телем, усе́рдно прибега́ем, смире́нно прося́ще ва́шея по́мощи и заступле́ния в бе́здне зол и бед погружа́емии, я́же на всяк день и час нам и от челове́к лука́вых приключа́ются и от духо́в зло́бы поднебе́сныя, всегда́ и везде́ и вся́кими о́бразы поги́бели души́ и теле́с на́ших и́щущих, нахо́дят на ны. Изве́стны бо есмы́ несумне́нно, коль вели́кое к Милосе́рдому Бо́гу и́мате дерзнове́ние: еще́ бо на земли́ ме́жду стра́нствующими к Го́рнему Оте́честву пребыва́юще, ве́лию си́лу благода́ти Бо́жией, уста́ми и рука́ма ва́шими чудоде́йствующей, в себе́ показа́сте, я́ко и огнь с небе́с, по подо́бию Илии́ну, на показа́ние ме́ста, на не́мже и́маше бы́ти осно́вана, на че́сть и всегда́шнее Бо́га и Бо́жия Ма́тере славосло́вие, вели́кая це́рковь Пече́рская, и ро́су, по о́бразу Гедео́нову, на очище́ние и ве́чное прославле́ние того́жде свята́го ме́ста низведо́сте: та́кожде ве́мы, коль мно́гое мно́жество муже́й и жен, из ра́зных стран и наро́дов, скорбя́щих и напа́ствуемых, или́ разли́чными тя́жкими боле́зньми одержи́мых, или́ под бре́менем наси́лия и притесне́ния неудо́бь носи́мым упа́дающих и жития́ своего́ отчаява́ющихся, ва́шими моли́твами и заступле́нием получи́ша ско́рое себе́ облегче́ние и избавле́ние. А́ще у́бо вся́ та помоществова́ния, еще́ в сме́ртном су́ще стра́нствовании, бе́дствующим ми́лостивно подава́сте, кольми́ па́че днесь, егда́ уже́ Всемогу́щей предста́сте Тро́ице, и бо́льшее прия́сте дерзнове́ние, во е́же моли́ти ю́ о на́шем недосто́инстве, и нас в беда́х и печа́лех су́щих утеша́ти, в тя́жких ну́ждах и напа́стех по нас ра́товати, в злоключе́ниях и бе́дствиях нас заступа́ти и защища́ти. Сего́ ра́ди и мы, столь мно́гими вражде́бными наве́тами, озлобле́ниями и кова́рными злоумышле́ниями отвсю́ду угрожа́емии и тесни́мии, ва́шему те́плому и си́льному по Бо́зе вруча́ем себе́ покрови́тельству и защище́нию, и усе́рдно мо́лим благосты́ню ва́шу, coxpaни́те нас неврежде́нных от всех бед и зол, наипа́че же от бесо́вских ко́зней и хи́тростей, льсти́вых по́дступов и на́глых нападе́ний: да не бу́дем им в поруга́ние и посмея́тельство, но та́ко их кре́пкою ва́шею по́мощию от нас отжени́те, я́коже во дни о́ны от оби́тели отгна́сте их, мно́гия па́кости иногда́ де́ющих. Сицева́я же их неполе́зная укроти́вше на ны воста́ния и устремле́ния, та́ко нас, утвержде́нных в ве́ре, наде́жде и любви́ постоя́нных соде́лайте, да николи́же на́ми каково́е возоблада́ет недоуме́ние, или́ сумне́ние в тех, я́же Свята́я Ма́ти Це́рковь ве́ровати поуча́ет, и испове́дати дерзнове́нно повелева́ет: наде́жду на́шу на Го́спода Бо́га в душа́х на́ших ве́сом и ме́рою пра́вды и ми́лости Бо́жия си́це устро́йте, я́ко да ниже́ изли́шне упова́ем обе́щанная от Бо́га без труда́ и по́двига восприя́ти, ниже́, зря́ща вели́кая прегреше́ния и тя́жкая законопреступле́ния, весьма́ Бо́жия милосе́рдия отчаива́емся. Любо́вь в сердца́х на́ших си́це утверди́те, и досто́йну соде́лайте, да ничто́же земно́е и скороги́бнущее па́че Бо́га, вся сотво́ршаго и вся в Себе́ содержа́щаго, ниже́ помышля́ем, ниже́ жела́ем, ниже́ предпочита́ем. Чу́вства на́ша душе́вная вку́пе и теле́сная в таково́м благоустрое́нии и благоле́пной ме́рности на всяк день и час удержива́йте и снабдева́йте, да те́ми никогда́же Блага́го, Человеколюби́ваго Бо́га прогне́ваем. Ра́зум уцелому́дрите, да он па́че о Бо́зе, Его вездепрису́тствии и благопромышле́нии помышля́ет, неже́ о вре́менных и ничто́же су́щих пече́тся. Развраще́нную во́лю на́шу вы́ну исправля́йте, да николи́же хо́щет, е́же хоте́нию Бо́жию сопротивля́ется, но те́ми да удовля́ется, и в сих безмяте́жно и безпеча́льно да пребыва́ет, я́же суть Бо́гу уго́дна и прия́тна, челове́ку же спаси́тельна и поле́зн

azbyka.ru

27 августа 2017 - Православный Церковный календарь

Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши Анто́ние и Феодо́сие, к вам мы гре́шнии и смире́ннии, я́ко к те́плым засту́пником и ско́рым помо́щником и изве́стным предста́телем, усе́рдно прибега́ем, смире́нно прося́ще ва́шея по́мощи и заступле́ния в бе́здне зол и бед погружа́емии, я́же на всяк день и час нам и от челове́к лука́вых приключа́ются и от духо́в зло́бы поднебе́сныя, всегда́ и везде́ и вся́кими о́бразы поги́бели души́ и теле́с на́ших и́щущих, нахо́дят на ны. Изве́стны бо есмы́ несумне́нно, коль вели́кое к Милосе́рдому Бо́гу и́мате дерзнове́ние: еще́ бо на земли́ ме́жду стра́нствующими к Го́рнему Оте́честву пребыва́юще, ве́лию си́лу благода́ти Бо́жией, уста́ми и рука́ма ва́шими чудоде́йствующей, в себе́ показа́сте, я́ко и огнь с небе́с, по подо́бию Илии́ну, на показа́ние ме́ста, на не́мже и́маше бы́ти осно́вана, на че́сть и всегда́шнее Бо́га и Бо́жия Ма́тере славосло́вие, вели́кая це́рковь Пече́рская, и ро́су, по о́бразу Гедео́нову, на очище́ние и ве́чное прославле́ние того́жде свята́го ме́ста низведо́сте: та́кожде ве́мы, коль мно́гое мно́жество муже́й и жен, из ра́зных стран и наро́дов, скорбя́щих и напа́ствуемых, или́ разли́чными тя́жкими боле́зньми одержи́мых, или́ под бре́менем наси́лия и притесне́ния неудо́бь носи́мым упа́дающих и жития́ своего́ отчаява́ющихся, ва́шими моли́твами и заступле́нием получи́ша ско́рое себе́ облегче́ние и избавле́ние. А́ще у́бо вся́ та помоществова́ния, еще́ в сме́ртном су́ще стра́нствовании, бе́дствующим ми́лостивно подава́сте, кольми́ па́че днесь, егда́ уже́ Всемогу́щей предста́сте Тро́ице, и бо́льшее прия́сте дерзнове́ние, во е́же моли́ти ю́ о на́шем недосто́инстве, и нас в беда́х и печа́лех су́щих утеша́ти, в тя́жких ну́ждах и напа́стех по нас ра́товати, в злоключе́ниях и бе́дствиях нас заступа́ти и защища́ти. Сего́ ра́ди и мы, столь мно́гими вражде́бными наве́тами, озлобле́ниями и кова́рными злоумышле́ниями отвсю́ду угрожа́емии и тесни́мии, ва́шему те́плому и си́льному по Бо́зе вруча́ем себе́ покрови́тельству и защище́нию, и усе́рдно мо́лим благосты́ню ва́шу, coxpaни́те нас неврежде́нных от всех бед и зол, наипа́че же от бесо́вских ко́зней и хи́тростей, льсти́вых по́дступов и на́глых нападе́ний: да не бу́дем им в поруга́ние и посмея́тельство, но та́ко их кре́пкою ва́шею по́мощию от нас отжени́те, я́коже во дни о́ны от оби́тели отгна́сте их, мно́гия па́кости иногда́ де́ющих. Сицева́я же их неполе́зная укроти́вше на ны воста́ния и устремле́ния, та́ко нас, утвержде́нных в ве́ре, наде́жде и любви́ постоя́нных соде́лайте, да николи́же на́ми каково́е возоблада́ет недоуме́ние, или́ сумне́ние в тех, я́же Свята́я Ма́ти Це́рковь ве́ровати поуча́ет, и испове́дати дерзнове́нно повелева́ет: наде́жду на́шу на Го́спода Бо́га в душа́х на́ших ве́сом и ме́рою пра́вды и ми́лости Бо́жия си́це устро́йте, я́ко да ниже́ изли́шне упова́ем обе́щанная от Бо́га без труда́ и по́двига восприя́ти, ниже́, зря́ща вели́кая прегреше́ния и тя́жкая законопреступле́ния, весьма́ Бо́жия милосе́рдия отчаива́емся. Любо́вь в сердца́х на́ших си́це утверди́те, и досто́йну соде́лайте, да ничто́же земно́е и скороги́бнущее па́че Бо́га, вся сотво́ршаго и вся в Себе́ содержа́щаго, ниже́ помышля́ем, ниже́ жела́ем, ниже́ предпочита́ем. Чу́вства на́ша душе́вная вку́пе и теле́сная в таково́м благоустрое́нии и благоле́пной ме́рности на всяк день и час удержива́йте и снабдева́йте, да те́ми никогда́же Блага́го, Человеколюби́ваго Бо́га прогне́ваем. Ра́зум уцелому́дрите, да он па́че о Бо́зе, Его вездепрису́тствии и благопромышле́нии помышля́ет, неже́ о вре́менных и ничто́же су́щих пече́тся. Развраще́нную во́лю на́шу вы́ну исправля́йте, да николи́же хо́щет, е́же хоте́нию Бо́жию сопротивля́ется, но те́ми да удовля́ется, и в сих безмяте́жно и безпеча́льно да пребыва́ет, я́же суть Бо́гу уго́дна и прия́тна, челове́ку же спаси́тельна и поле́зна. Па́мять истрезвля́йте, да та непреста́нно представля́ет уму́ и сия́, и́миже Всеми́лостиваго прогне́ва Бо́га и Его́ благоутро́бие раздражи́ и о́ная, я́же вся́каго челове́ка, кроме́ вся́каго сумне́ния по вре́менной сей жи́зни ожида́ют: к сим же и Оте́чества ва́шего не забыва́йте, но в ми́рном устрое́нии пребыва́ти ему́ у Престо́ла Вели́честв

azbyka.ru

Православный календарь на 27 августа

Главные церковные праздники, дни памяти святых и православные святыни сегодняшнего дня

27 августа (14 августа по "старому стилю" – церковному юлианскому календарю). 12-я Неделя по Пятидесятнице (то есть двенадцатый воскресный день, поскольку именно воскресенье по-церковнославянски именуется "неделей", после праздника Святой Троицы, Пятидесятницы). Последний день Успенского поста. Предпразднество Успения Пресвятой Богородицы. На трапезе, согласно церковному Уставу, благословляется пища с растительным маслом.

Сегодня в Русской Православной Церкви совершается Собор Кемеровских святых и память еще 15 известных нам поименно угодников Божиих, а также двух святынь. Далее коротко расскажем о них.

***

Собор Кемеровских (Кузбасских) святых. Празднование в честь нескольких десятков христианских подвижников, связанных с Кемеровской областью. Празднование было приурочено к гражданскому празднику Кузбасса, Дню шахтёра, а потому совершается в последнее воскресенье августа. Праздник был установлен по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в 2010 году, а 16 февраля 2011 года он был внесен в православный месяцеслов.

***

Пророк Михей. Ветхозаветный святой, входящий в число 12-ти "малых" пророков, современник пророка Исаии. Уроженец города Морасфи, что к югу от святого града Иерусалима, поэтому в Священном Писании пророк Михей также именуется Морасфитянином. 

Пророческое служение святой Михей начал приблизительно в 778 году до Рождества Христова и совершал его около полувека. Его предсказания и обличения относились и к Иудейскому, и к Израильскому царствам. Пророк Михей предвидел бедствия, угрожавшие Израильскому царству при его разрушении, Иудее же – при нашествии ассирийского царя Сеннахерима. Также святому Михею принадлежит пророчество о Рождестве Спасителя:

"И ты, Вифлееме, доме Евфрафов, еда мал еси, еже быти в тысящах Иудиных; из тебе бо Мне изыдет Старейшина, еже быти в Князя во Израили, исходи же Его из начала от дний века" (Мих. 5,2).

***

Перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского. Это событие произошло в 1091 году от Рождества Христова в стенах первой русской обители – Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Сам преподобный Феодосий вместе со своим сомолитвенником преподобным Антонием Печерским в XI веке были основателями русского монашества. Но вместе с тем это были очень разные по характеру подвижники. Так, известный историк Русской Церкви профессор С.И. Смирнов в своем труде "Как служили миру подвижники Древней Руси" писал:

"Отцы русского монашества, преподобные Антоний и Феодосии Печерские, были подвижниками разных типов: первый, афонский постриженик, был созерцатель-отшельник, второй, постриженик уже Антония, соединял с созерцанием и великими подвигами выдающийся практический и организаторский талант... Последующие иноки (до преподобного Сергия) только подражали преподобному Феодосию, далеко не достигая ни высоты подвигов, ни размеров его славы".

***

Священномученик Маркелл, епископ Апамейский. Святой второй половины IV века от Рождества Христова. Уроженец Кипра, он совершал свое святительское служение в Сирии, где ревностно боролся с язычеством, в том числе разрушал капища. За это около 389 года епископ Маркелл был схвачен язычниками и брошен ими в огонь.

***

Преподобный Аркадий Вяземский и Новоторжский. Русский святой XI века от Рождества Христова, ученик преподобного Ефрема Новоторжского. Согласно строкам Жития, "преподобный Аркадий никогда не пропускал Литургии и являлся к заутрене первым, вместе со своим наставником, после преставления преподобного Ефрема преподобный Аркадий продолжал подвизаться по заветам своего старца, пребывая в молитве, посте и молчании". Около 1077 года от Рождества Христова святой Аркадий мирно отошел ко Господу.

***

Священномученик Василий (Богоявленский), епископ Черниговский, и с ним преподобномученик Матфей (Померанцев) и мученик Алексий Зверев (1918), священномученик Владимир Смирнов, пресвитер (1920), священномученики Владимир Цедринский и Николай Толгский, пресвитеры, преподобномученик Елевферий (Печенников), преподобномученицы Ева (Павлова), игумения, и Евдокия (Перевозникова), инокиня, мученик Феодор Захаров (1927), преподобный Александр (Уродов), исповедник (1961).

Все эти святые, кроме преподобноисповедника Александра, приняли мученическую смерть за Христа и Его Церковь в разные годы периода советских богоборческих гонений и были прославлены в лике святых в многотысячном сонме новомучеников и исповедников Церкви Русской. Архимандрит Александр (Уродов) также немало претерпел в годы гонений, однако умер своей смертью на свободе в 1961 году, когда уже началась новая волна хрущевского богоборчества.

***

Иконы Божией Матери, именуемые "Беседная" (1383) и Нарвская (1558). Чудотворные образы Пресвятой Богородицы, явленные в этот августовский день в разные годы и с тех пор сугубо почитающиеся в Русской Церкви.

***

Поздравляем всех православных христиан с днем сегодняшних святынь и святых! Их же молитвами, Господи, спаси и помилуй всех нас! Тех же, кто в Таинстве Святого Крещения или монашеского пострига получили имена в их честь, рады поздравить с именинами!

tsargrad.tv

Именины 27 августа: мужские и женские

По церковному православному календарю 27 августа отмечается 13 именин: 11 мужских и 2 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот день.

27 августа именины отмечают

Мужчины

Александрот древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»
Алексейот древнегреческого имени Алексиос - «защитник»
Аркадийот древнегреческого имени Аркадиос -«аркадец, житель Аркадии (область в Греции)», а также «счастливый», «блаженный» от греческого слова «аркадос» - «пастух»
Василийот древнегреческого имени Басилейос - «царский, царственный»
Владимирот древнерусского имени Володимѣръ - «володѣти» (владеть) + «мир» от древнескандинавского имени Valdimárr: valdr - «властелин, правитель» + mærr - «знаменитый, славный»
Вольдемарот немецких слов: waltan - «управлять, властвовать» и maren - «известный, великий», т. е. «знаменитый властитель» немецкий аналог имени Владимир - «владеющий миром»
Матвейот древнееврейского имени Матфей - «дарованный Богом», «дар Яхве (Бога)», «Божий человек»
Николайот древнегреческого имени Николаос - «победитель народов»
Семенот древнееврейского имени Шимон - «Бог услышал»
Теодорв переводе с латинского - «дар Божий», «посланник Бога»
Федорсовременная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - «дарованный Богом», «Божий дар»

Женщины

Еваот древнееврейского имени Хава, происходящего от хавах - «дышать» или от хаях - «жить»
Евдокияот древнегреческого имени Эудокиа - «благоволение»

Именины по дням

Именины по именам

АаронАвгустинаАвдейАгатаАглаяАгнияАгриппинаАдамАдрианАзаАзатАифалАкакийАкилинаАкимАлевтинаАлександрАлександраАлексейАленаАлимАллаАнастасияАнатолийАнгелинаАндрейАнисияАннаАнтонАнтонинаАнфисаАполлинарияАполлонАриаднаАринаАристархАркадийАрсенийАрсенияАртемАрхипАфанасийАхмедБогданБорисВадимВалентинВалентинаВалерийВалерияВарвараВарфоломейВасилийВасилисаВениаминВераВероникаВикторВикторияВиринеяВиталийВладимирВладиславВольдемарВсеволодВячеславГавриилГалинаГеннадийГеоргийГерманГлафираГлебГликерияГордейГригорийДавидДаниилДарьяДементийДемидДемьянДенисДжулияДинараДмитрийДоминикаЕваЕвгенийЕвгенияЕвдокияЕвлалияЕвстолияЕгорЕкатеринаЕленаЕлизаветаЕлизарЕлисейЕмельянЕремейЕфимЕфросиньяЗахарЗинаидаЗлатаЗояИбрагимИванИваннаИгнатИгорьИисусИларияИлларионИлонаИльяИннаИннокентийИосифИраидаИраклийИринаИсмаилИяКалерияКапитолинаКатаринаКираКириллКириллаКлавдияКлимКонстантинКристинаКсенияКузьмаЛаврентийЛарисаЛевЛеонЛеонидЛеониллаЛеонтийЛидияЛукаЛукьянЛюбовьЛюдмилаЛюцияМагдалинаМакарМаксимМаксимилианМаргаритаМарианнаМаринаМарияМаркМартаМартинМарфаМатвейМатренаМеланияМилицаМиронМирраМитрофанМихаилМстиславНадеждаНазарНатальяНеонилаНесторНикаНикитаНиколайНилНинаНоннаОксанаОлегОльгаОстапПавелПелагеяПетрПлатонПотапПрасковьяПрохорПульхерияРаисаРафаэльРиммаРодионРоманРостиславРуфинаСабинаСавваСавелийСаломеяСамсонСамуилСараСветланаСвятославСевастьянСеменСерафимСерафимаСергейСимонСоломонСофияСтаниславСтепанСтефанияСюзаннаТаисияТамараТарасТатьянаТеодорТимофейТихонТрофимУльянаУстиньяФаинаФевронияФедорФеклаФеликсФилиппФомаФотинияХаритонЭмилияЭмильЭммануилЭрастЮлианЮлианаЮлийЮлияЮрийЮстинаЯковЯнЯнаЯрополкЯрославПерейти

my-calend.ru

Православный календарь на 27 августа 2019 года

 

Успенский пост

Многодневный пост с 14.08.2019 по 27.08.2019 (14 дней)

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.

Предпразднество

Пророка Михея (из 12-ти пророков)

День памяти

Перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского

День памяти

Преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского

День памяти

kalendar-365.ru

Именины в августе | Православные праздники в августе

Именины в августе. Всё о том, как назвать ребенка, мальчика и девочку, рожденного в августе по православному календарю. Список августовских имен по святцам.

Именины в августе

1 августа — Варлаам, Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон.

2 августа — Афанасий, Илья.

3 августа — Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор.

4 августа — Алексей, Корней, Корнилий, Мария, Михаил, Фока.

5 августа — Анна, Андрей, Аполлон, Виталий, Трофим, Федор

6 августа — Анатолий, Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Поликарп, Роман, Христина.

7 августа — Александр, Анна, Ираида, Макар, Олимпиада.

8 августа — Моисей, Прасковья, Федор.

9 августа — Анфиса, Герман, Климент, Наум, Николай, Пантелеймон, Савва.

10 августа — Анастасия, Антонина, Василий, Елена, Ефим, Иван, Ирина, Мавра, Моисей, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Юлиан.

11 августа — Алексей, Кузьма, Константин, Михаил, Николай, Роман, Серафим, Серафима, Феодосий.

12 августа — Агния, Анатолий, Ангелина, Аполлон, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.

13 августа — Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий.

14 августа — Александр, Антон, Гурий, Леонтий.

15 августа — Василий, Никодим, Степан.

16 августа — Антон, Кузьма.

17 августа — Антон, Денис, Евдокия, Иван, Константин, Максимилиан.

18 августа — Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна, Симон, Христина.

20 августа — Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван, Митрофан, Наркисс, Михаил, Никанор, Петр, Феодосий.

21 августа — Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Никодим. Николай, Савва, Федор.

22 августа — Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий, Макар, Маргарита, Мария, Матвей, Петр, Самуил, Юлиан, Яков.

23 августа — Афанасий, Вячеслав, Лавр, Лаврентий, Роман, Савва.

24 августа — Александр, Василий, Донат, Клавдий, Лилия, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Сусанна, Федор.

25 августа — Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Варлаам, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай, Петр, Савва, Сергей, Степан, Федор, Фотий, Яков.

26 августа — Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Ипполит, Константин, Ксения, Максим, Николай, Серафим, Тихон, Яков.

27 августа — Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, Матвей, Николай, Семен, Федор, Феодосий.

29 августа — Аким, Александр, Анна, Лаврентий, Никодим, Нил, Степан, Яков.

30 августа — Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Пимен, Ульяна, Филипп.

31 августа — Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иларион, Иоанн, Лавр, Лев, Лука, Макар, Михаил, Софрон, Ульяна, Фрол.

Церковные православные праздники в августе

Август в церковном календаре начинается с празднования памяти преподобного чудотворца Серафима Саровского, одного из самых почитаемых русских святых. В этот день в 1903 г., совпавший с днем его рождения, Серафим Саровский был прославлен в лике святых, а его мощи открыты и перенесены в раку для всеобщего поклонения.

Преподобный Серафим Саровский

2 августа церковь вспоминает одного из величайших пророков Ветхого Завета – Илию Фесвитянина, постника, пустынника, ревнителя веры и благочестия. За свою пламенную ревность о славе Божией пророк Илия был взят живым на небо. По преданию, именно он будет предтечею второго пришествия Христа на землю и во время проповеди примет телесную смерть.

Илия Фесвитянин

4 августа – день памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины. До встречи с Господом Мария вела грешную жизнь. По свидетельству Евангелия, Христос изгнал из нее семь бесов, после чего она стала Его верной последовательницей и ученицей. Она оставалась у Креста с Богородицей и апостолом Иоанном, присутствовала при погребении Христа, а затем первой узнала о Его Воскресении. Вместе с апостолами Мария Магдалина несла весь о Христе до самого конца своей жизни.

Равноапостольная Мария Магдалина

5 августа отмечается память прославленного в лике святых в 2001 г. праведного воина Феодора – знаменитого российского флотоводца, адмирала Федора Федоровича Ушакова, который не только много потрудился ради славы Отечества, но и был человеком высокой духовной жизни.

Св. Праведный Фёдор Ушаков

Память святых страстотерпцев братьев Бориса и Глеба, во крещении Романа и Давида, церковь празднует 6 августа. В этот день в 1015 г. князь Борис был убит по приказу брата Святополка, претендовавшего на княжеский престол. Через некоторое время был убит и младший брат Глеб. С первой половины ХI в. святым мученикам установлено общее празднование.

Святые князья Борис и Глеб

9 августа мы отмечаем день памяти великомученика и целителя Пантелеимона, искуснейшего врача-безмездника. После принятия святого крещения Пантелеимон посвятил свою жизнь страждущим и убогим, исцеляя именем Господа Христа. Святой претерпел мученическую кончину в 305 г. по приказу императора Максимиана.

Святой Пантелеимон Целитель

14 августа – начало Успенского поста и праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня. В Константинополе Древо Креста выносили на улицы для освящения и предотвращения болезней. На Руси этот праздник соединился с воспоминанием о Крещении Руси в 988 г. В этот день также освящается мед нового урожая, поэтому праздник в народе именуется Медовый Спас.

Великий Двунадесятый праздник Преображения Господня церковь отмечает 19 августа. Во время молитвы на горе Фавор Иисус Христос показался апостолам Петру, Иоанну и Иакову в Свете Божественной Славы – чтобы затем, увидев распятие, они не усомнились в Его учении, а проповедали миру, что Христос есть Сын Божий. Празднование этого события совпадает со сбором урожая, поэтому в этот день принято освящать плоды, а праздник в народе называют Яблочный Спас.

28 августа – еще один Великий Двунадесятый праздник, Успение Пресвятой Богородицы. Для прощания с Богородицей, заранее извещенной Архангелом Гавриилом о конце Ее дней, чудесным образом собрались все находящиеся в разных местах апостолы, кроме Фомы. После молитвы Богоматерь предала Свою душу в руки Господа. Кончину Божией Матери называют Успением потому, что смерть не коснулась Ее. Она уснула для жизни временной, чтобы тут же проснуться для жизни в вечности со Своим Сыном.

Именины в августе


Вы прочитали статью «Именины в августе | Православные праздники в августе». Возможно, Вам будут интересны следующие статьи:

Именины в сентябре | Православные праздники в сентябре

Именины в июле | Православные праздники в июле

www.pravmir.ru

Православные праздники в августе 2021 года по церковному календарю

В августе отмечается 84 православных церковных праздника. Церковный календарь информирует о христианских праздниках, посвященных знаменательным событиям из жизни Иисуса Христа и его матери Богородицы Девы Марии, постах и днях памяти различных святых.

1 августаВс

Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца

Благоверного князя Романа (Олеговича) Рязанского

Преподобного Паисия Печерского

Блаженного Стефана Лазаревича Нового (Высокого) и матери его благоверной княгини Милицы (во Святом Крещении Евфросинии), Сербских

Преподобного Дия Константинопольского

2 августаПн

Преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена

Обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского, игумена

3 августаВт

Преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его

4 августаСр

Преподобного Корнилия Переяславского

Перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского

5 августаЧт

Почаевской иконы Божией Матери

6 августаПт

Мученицы Христины Тирской

Преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита

7 августаСб

Святых жен Олимпиады, диаконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской

Преподобного Макария Желтоводского, Унженского

8 августаВс

Преподобного Моисея Угрина, Печерского

Преподобномученицы Параскевы Римской

9 августаПн

Преподобного Германа Аляскинского

Блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского

10 августаВт

Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница)

11 августаСр

Преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов

Преподобных Константина и Космы Косинских, Старорусских

Мученицы Серафимы девы

12 августаЧт

Мученика Иоанна Воина

Обретение мощей преподобного Германа Соловецкого

13 августаПт

Предпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня

Священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия Петроградского (Шеина), архимандрита, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских

14 августаСб

Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня

Семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара

15 августаВс

Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца

16 августаПн

Преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста

17 августаВт

Семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия,Ексакустодиана (Константина) и Антонина

18 августаСр

Предпразднство Преображения Господня

19 августаЧт
20 августаПт

Попразднство Преображения Господня

Обретение мощей святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского

Преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его

Преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского

Преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского

21 августаСб

Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких

Святителя Емилиана, епископа Кизического

22 августаВс

Собор Соловецких святых

23 августаПн

Священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских

Блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского

24 августаВт

Преподобномучеников Феодора и Василия Печерских

Преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского

25 августаСр

Преподобномучеников Белогорских

26 августаЧт

Отдание праздника Преображения Господня

Преподобного Максима Исповедника

Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца

27 августаПт

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.

Перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского

Преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского

28 августаСб

Успение Пресвятой Богородицы

29 августаВс

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы

Мученика Диомида врача

30 августаПн

Священномученика Мирона Кизического, пресвитера

Преподобного Алипия, иконописца Печерского

31 августаВт

Преподобного Иоанна Рыльского

my-calend.ru

Православные праздники в августе 2019 года по церковному календарю

В августе отмечается 84 православных церковных праздника. Церковный календарь информирует о христианских праздниках, посвященных знаменательным событиям из жизни Иисуса Христа и его матери Богородицы Девы Марии, постах и днях памяти различных святых.

1 августаЧт

Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца

Благоверного князя Романа (Олеговича) Рязанского

Преподобного Паисия Печерского

Блаженного Стефана Лазаревича Нового (Высокого) и матери его благоверной княгини Милицы (во Святом Крещении Евфросинии), Сербских

Преподобного Дия Константинопольского

2 августаПт

Преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена

Обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского, игумена

3 августаСб

Преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его

4 августаВс

Преподобного Корнилия Переяславского

Перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского

5 августаПн

Почаевской иконы Божией Матери

6 августаВт

Мученицы Христины Тирской

Преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита

7 августаСр

Святых жен Олимпиады, диаконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской

Преподобного Макария Желтоводского, Унженского

8 августаЧт

Преподобного Моисея Угрина, Печерского

Преподобномученицы Параскевы Римской

9 августаПт

Преподобного Германа Аляскинского

Блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского

10 августаСб

Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница)

11 августаВс

Преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов

Преподобных Константина и Космы Косинских, Старорусских

Мученицы Серафимы девы

12 августаПн

Мученика Иоанна Воина

Обретение мощей преподобного Германа Соловецкого

13 августаВт

Предпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня

Священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия Петроградского (Шеина), архимандрита, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских

14 августаСр

Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня

Семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара

15 августаЧт

Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца

16 августаПт

Преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста

17 августаСб

Семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия,Ексакустодиана (Константина) и Антонина

18 августаВс

Предпразднство Преображения Господня

19 августаПн
20 августаВт

Попразднство Преображения Господня

Обретение мощей святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского

Преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его

Преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского

Преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского

21 августаСр

Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких

Святителя Емилиана, епископа Кизического

22 августаЧт

Собор Соловецких святых

23 августаПт

Священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских

Блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского

24 августаСб

Преподобномучеников Феодора и Василия Печерских

Преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского

25 августаВс

Преподобномучеников Белогорских

26 августаПн

Отдание праздника Преображения Господня

Преподобного Максима Исповедника

Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца

27 августаВт

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.

Перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского

Преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского

28 августаСр

Успение Пресвятой Богородицы

29 августаЧт

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы

Мученика Диомида врача

30 августаПт

Священномученика Мирона Кизического, пресвитера

Преподобного Алипия, иконописца Печерского

31 августаСб

Преподобного Иоанна Рыльского

my-calend.ru

Православные праздники в августе 2018 года по церковному календарю

В августе отмечается 84 православных церковных праздника. Церковный календарь информирует о христианских праздниках, посвященных знаменательным событиям из жизни Иисуса Христа и его матери Богородицы Девы Марии, постах и днях памяти различных святых.

1 августаСр

Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца

Благоверного князя Романа (Олеговича) Рязанского

Преподобного Паисия Печерского

Блаженного Стефана Лазаревича Нового (Высокого) и матери его благоверной княгини Милицы (во Святом Крещении Евфросинии), Сербских

Преподобного Дия Константинопольского

2 августаЧт

Преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена

Обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского, игумена

3 августаПт

Преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его

4 августаСб

Преподобного Корнилия Переяславского

Перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского

5 августаВс

Почаевской иконы Божией Матери

6 августаПн

Мученицы Христины Тирской

Преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита

7 августаВт

Святых жен Олимпиады, диаконисы и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской

Преподобного Макария Желтоводского, Унженского

8 августаСр

Преподобного Моисея Угрина, Печерского

Преподобномученицы Параскевы Римской

9 августаЧт

Преподобного Германа Аляскинского

Блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского

10 августаПт

Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница)

11 августаСб

Преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов

Преподобных Константина и Космы Косинских, Старорусских

Мученицы Серафимы девы

12 августаВс

Мученика Иоанна Воина

Обретение мощей преподобного Германа Соловецкого

13 августаПн

Предпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня

Священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия Петроградского (Шеина), архимандрита, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских

14 августаВт

Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня

Семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара

15 августаСр

Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца

16 августаЧт

Преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста

17 августаПт

Семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия,Ексакустодиана (Константина) и Антонина

18 августаСб

Предпразднство Преображения Господня

19 августаВс
20 августаПн

Попразднство Преображения Господня

Обретение мощей святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского

Преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его

Преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского

Преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского

21 августаВт

Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких

Святителя Емилиана, епископа Кизического

22 августаСр

Собор Соловецких святых

23 августаЧт

Священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских

Блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского

24 августаПт

Преподобномучеников Феодора и Василия Печерских

Преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского

25 августаСб

Преподобномучеников Белогорских

26 августаВс

Отдание праздника Преображения Господня

Преподобного Максима Исповедника

Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца

27 августаПн

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.

Перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского

Преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского

28 августаВт

Успение Пресвятой Богородицы

29 августаСр

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы

Мученика Диомида врача

30 августаЧт

Священномученика Мирона Кизического, пресвитера

Преподобного Алипия, иконописца Печерского

31 августаПт

Преподобного Иоанна Рыльского

my-calend.ru


Смотрите также